Wednesday, December 1, 2010

नकळतच का होईना....!


तुझे ते सुहास्य
माझ्या मनास मोहिले
नकळतच का होईना
माला हेच माझे पहिले प्रेम वाटले!

शब्द तुझे, बोल तुझे
मी तर केवळ ते गुंफिले
नकळतच का होईना
स्वप्नी केवळ तुलाच पाहिले!

तुझ्या त्या डोळ्यांमधे
प्रेमाचे आसव दाटले
नकळतच का होईना
त्यांत मी केवळ मालाच पाहिले!

नव्हते ते माझ्यासाठी
ते आत्ता माला समजले
नकळतच का होईना
तु माला कधीच आपले नाहीस मानले!

Ratings and Recommendations by outbrain

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...